نام گل
محمد عباس زاده5
مهدی ترابی3
سلیمانی3
قلی زاده2
شیری2
کنعانی زاده1